Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Registrul Agricol – Cadastru

COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL – CADASTRU

  •  înregistrează în registrele agricole terenurile agricole şi animalele domestice pe care le posedă gospodăriile populaţiei pe raza comunei Cornetu;
  •  verifică și contrasemnează biletele de proprietate a animalelor şi certificatele de producător agricol;
  •  coordonează şi participă la acțiunea de verificare a efectivelor de animale;
  •  efectuează sondaje la gospodăriile populaţiei privind producţia agricolă vegetală şi animală;
  •  verifică in registrele agricole suprafeţele de teren deţinute de cetăţeni şi eliberează adeverinţe de proprietate necesare intocmirii dosarelor de şomaj;
  •  rezolvă scrisori şi sesizări ale cetăţenilor cu privire la acest sector de activitate;
  •  verifică în teren contractele de folosinţă agricolă;
  •  verifică în teren exactitatea datelor declarate de cetăţeni;
  •  întocmeşte dări de seama statistice periodic privind efectivele de animale, suprafaţa arabilă cultivată, producţia obţinută care se predau la Direcţia judeţeană de statistică;

PRECIZĂRI PRIVIND ÎNSCRIEREA DATELOR ÎN REGISTRUL AGRICOL

În atenţia următoarelor categorii de deţinători de bunuri (terenuri, animale, clădiri/construcţii, mijloace de transport şi instalaţii pentru agricultură:

-Persoane fizice cu domiciliul în comuna Cornetu;
-Persoane fizice cu domiciliul în alte localităti care deţin bunuri pe raza comunei Cornetu;
-Persoane Juridice cu sediul social în comuna Cornetu;
-Persoane juridice cu sediul social în alte localităţi care deţin bunuri pe raza comunei Cornetu.

Înscrierea datelor în registrul agricol în a cărui rază administrativ – teritorială îşi are domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere sau pe bază de documente, de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exerciţiu. Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registrul agricol pe baza declaraţiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoţite de documente .
Persoanele care nu au domiciliul în localitate au obligaţia să trimită declaraţia  prin poştă, cu confirmare de primire sau vor putea face declaraţii prin procură. În cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari va putea da declaraţia.

Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării – cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări – ieşiri;

b) între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;

c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.

Avand in vedere prevederile Ordonanţei nr.28/2008 şi Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, vă solicităm să vă prezentaţi la sediul Primăriei Cornetu, Biroul Registrul Agricol in vederea depunerii declaraţiei.

Persoanele care nu au domiciliul în localitate sau nu se pot deplasa la sediul Primăriei Cornetu au obligaţia să trimită declaraţia  prin poştă sau email , completată şi semnată.

Descarcă Declaraţia privind completarea Registrului Agricol


CERERI SI FORMULARE UTILE

Cerere deschidere de rol

Cerere eliberare Adeverințe diverse(ex: pentru B.I., OCPI, Notariat, Registrul Comerțului, ENEL, Liceu)

Cerere eliberare Atestat de Producător

Cerere eliberare Carnet de Comercializare


 

Telefon: 021-4689220 interior: 26

Telefon mobil: 0732.222.493

Email: registrulagricol@primariacornetu.ro