Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Urbanism

COMPARTIMENTUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI LUCRÃRI PUBLICE

Atribuţii:
– eliberează certificate de urbanism;
– eliberează autorizaţii de construire;
– asigură relaţiile de lucru cu proiectanţii planurilor urbanistice: generale, zonale şi de detaliu (referate, prezentări in comisia de urbanism, eliberări avize);
– răspunde de aplicarea prevederilor PUG in localitate;
– răspunde de aspectul comunei in domeniul reclamei comerciale, a aspectului vitrinelor, firmelor comerciale şi a afişajului;
– asigură relaţiile cu publicul, audienţe;
– face propuneri de amplasamente;
– repartizeaza categoriile de impozitare după străzi şi numere poştale;
– intocmeşte statisticile necesare referitor la autorizaţiile eliberate;
– eliberează duplicate după autorizaţii de construire existente in arhivă;
– ţine evidenţa şi eliberează adeverinţe referitor la denumirile de străzi şi numerele de case;
– intocmeşte documentaţia necesară atribuirii sau schimbărilor de denumiri potrivit legii;
– arhivarea – asigură păstrarea cărţii tehnice a construcţiei pentru toate obiectivele amplasate pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
– intocmeşte proiecte de hotărari şi caiete de sarcini pentru serviciul de urbanism şi arhitectură;
– se ocupă de regularizarea taxelor pentru eliberarea autorizaţiei de construire;
– intocmeşte teme de proiectare pentru sistematizare şi pentru obiective de investiţii ale primăriei supuse licitaţiilor pentru proiectare;
– participă şi semnează procesele verbale de recepţie la terminare şi/sau finalizare lucrări.

DOCUMENTELE NECESARE EMITERII CERTIFICATULUI DE URBANISM ŞI AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE

(1) Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul – orice persoană fizică sau juridică interesată – trebuie să depună la emitent o documentaţie cuprinzând:
a) cererea-tip (formularul-model F.1 «CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism»), în conformitate cu precizările privind completarea acesteia, cuprinzând:
1. elementele de identificare a solicitantului;
2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel;
3. elementele care definesc scopul solicitării;

b) planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, astfel:
1. pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;
2. pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară.
c) documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.

(2) Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) şi (4) din Lege, certificatul de urbanism este un act de informare privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului, precum şi cerinţele urbanistice specifice amplasamentului, determinate în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism avizate şi aprobate, document care se eliberează, la cerere, oricărui solicitant – persoană fizică sau persoană juridică – nefiind necesară prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care să ateste dreptul de proprietate.

(3) Se interzice emitentului să condiţioneze emiterea certificatului de urbanism de elaborarea prealabilă a unei documentaţii de urbanism pentru imobilul în cauză, precum şi a oricăror documentaţii tehnice de definire a scopului solicitării.

(4) Potrivit Legii, certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.


 

CERERI SI FORMULARE UTILE


PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI CORNETU


 

Telefon: 021-4689220 interior: 25

Telefon mobil: 0732.222.490

Email: urbanism@primariacornetu.ro