Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotărâri de consiliu 2019

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Cornetu.

 2. HOTĂRÂRE privind indexarea tarifelor de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință și a terenurilor aferente pentru anul 2019.

 3. HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornetu, a instituțiilor și serviciilor publice, din subordinea consiliului local al comunei Cornetu pe anul 2019.

 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea programului prestațiilor de salubrizare stradală pe anul 2019.

 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Extindere construcție Sală Multifuncțională și reparații curente”.

 6. HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Cornetu.

 7. HOTĂRÂRE privind aprobarea retelei scolare pentru anul școlar 2019-2020 în comuna Cornetu, județul Ilfov.

 8. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice faza P.T. a obiectivului de investiții “Extindere Sală Multifuncțională str. Livezi, în comuna Cornetu”.

 9. HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui protocol între Primaria Cornetu și Greenpoint Management S.A. pentru acoperirea de către Greenpoint Management a costurilor privind colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și după caz, valorificarea deșeurilor de ambalaje gestionate prin serviciile de salubrizare.

 10. HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului și a numărului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2018-2019 pentru elevii din învatamantul preuniversitar de stat.

 11. HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Cornetu pentru trimestrul IV al anului 2018.

 12. HOTĂRÂRE privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a AGA A.D.T.P.B.I. și acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară petru Transport Public București-Ilfov.

 13. HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare a comunei Cornetu.

 14. HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Anexei 2 la hotărârea consiliului local nr.3 /31.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornetu, a instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al comunei Cornetu pe anul 2019.

 15. HOTĂRÂRE pentru modificarea hotararii consiliului local nr.55/14.08.2018 privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov în vederea constituirii funcționarii unui birou de relații cu publicul.

 16. HOTĂRÂRE privind înființarea asociației de dezvoltare intercomunitară și interregională “Asociația de Dezvoltare Interregională Sud-Vest”.

 17. HOTĂRÂRE pentru modificarea hotărârii consiliului local Cornetu nr.10/28.02.2019 privind aprobarea cuantumului și a numărului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2018-2019 pentru elevii din învațământul preuniversitar de stat.

 18. HOTĂRÂRE privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru obiectivul de investiție “Construire hangare avioane regim parter, birouri, servicii conexe P+2 e, heliport vfr de zi și de noapte, platforme parcare avioane branșamente si împrejmuire”.

 19. HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință al consiliului local al com.Cornetu, jud. Ilfov.

 20. HOTĂRÂRE pentru aprobarea protocolului de colaborare în vederea înființării unui punct de lucru al Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Dealul Spirii București -Ilfov” în comuna Cornetu.

 21. HOTĂRÂRE pentru revocarea hotararii consiliului local nr.14/28.02.2019 privind modificarea si completarea anexei 2 la hotararea consiliului local nr.3/31.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornetu, a institutiilor si serviciilor publice, din subordinea consiliului local al comunei Cornetu pe anul 2019.

 22. HOTĂRÂRE pentru modificarea hotararii consiliului local nr.3/31.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornetu, a institutiilor si serviciilor publice, din subordinea consiliului local al comunei Cornetu pe anul 2019.

 23. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la hotararea consiliului local nr. 46 /29.06.2018 privind aprobarea regulamentului de aplicare a normelor de gospodarire locala in comuna Cornetu.

 24. HOTĂRÂRE privind constatarea incetarii, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de viceprimar al comunei Cornetu a d-lui Paun Nicolae, ca urmare a demisiei.

 25. HOTĂRÂRE privind alegerea viceprimarului comunei Cornetu, judetul Ilfov.

 26. HOTĂRÂRE privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgenta persoanelor singure si familiilor defavorizate cu ocazia sarbatorii religioase “Învierea Domnului”.

 27. HOTĂRÂRE privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a aga ADTPBI si acordarea de mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov.

 28. HOTĂRÂRE pentru modificarea hotarării consiliului local Cornetu nr.10/28.02.2019 privind aprobarea cuantumului si a numarului burselor aferente semestrului ii al anului scolar 2018-2019 pentru elevii din invatamăntul preuniversitar de stat.

 29. HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii hotarării consiliului local nr.29/09.07.2015 privind delegarea gestiunii serviciului de administrare a spatiilor verzi (intretinere zone verzi, parcuri, baze sportive si a locurilor de joaca) catre S.C. ADP Cornetu Serv S.R.L. , prin act aditional.

 30. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la HOTĂRÂREa consiliului local nr.30 /09.07.2015 privind aprobarea tarifelor pentru prestarile de servicii practicate de catre serviciul spatii verzi, parcuri, baze sportive, locuri de joaca din cadrul S.C. ADP Cornetu Serv S.R.L.

 31. HOTĂRÂRE privind modificarea hotarării consiliului local nr.38/28.07.2017, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea cheltuielilor legate de obiectivul de investitii “Extindere gradinita cu progam prelungit in comuna Cornetu, judetul Ilfov” în vederea finantarii în cadrul P.N.D.L. 2017-2020.

 32. HOTĂRÂRE privind modificarea hotarării consiliului local nr.39/28.07.2017, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea cheltuielilor legate de obiectivul de investitii “Modernizare drumuri de interes local in comuna Cornetu, judetul Ilfov” in vederea finantarii in cadrul P.N.D.L. 2017-2020.

 33. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al sc ADP Cornetu Serv S.R.L.

 34. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cornetu pe anul 2019.

 35. HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “ Amenajare acostamente, rigole, trotuare si spatii verzi sos. Alexandriei – sat Buda”.

 36. HOTĂRÂRE privind modificarea hotărârii consiliului local nr.34/08.05.2019 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Cornetu pe anul 2019.

 37. HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Cornetu pe trimestrul I al anului 2019.

 38. HOTĂRÂRE privind aprobarea bilantului la 31.12.2018 al S.C. ADP Cornetu Serv S.R.L.

 39. HOTĂRÂRE privind probarea punctelor de pe ordinea de zi a aga ADTPBI și acordarea de mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București- Ilfov.

 40. HOTĂRÂRE privind atribuirea denumirii de strada in satul Buda, comuna Cornetu si actualizarea nomenclatorului stradal Cornetu.

 41. HOTĂRÂRE privind aprobarea regulamentului de organizare si funcționare al compartimentului de asistență socială, organizat la nivelul comunei Cornetu , județul Ilfov.

 42. HOTĂRÂRE privind aprobarea regulamentului de ordine interioara al centrului cultural Cornetu.

 43. HOTĂRÂRE privind actualizarea h.c.l. Nr. 73/20.12.2013 privind aprobarea taxelor de utilizare temporara a salii de spectacol din Casa de Cultura si a Salii Multifunctionale din strada Livezi, nr.11 A.

 44. HOTĂRÂRE privind alegerea presedintelui de sedinta al consiliul local al comunei Cornetu, jud.Ilfov.

 45. HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.43/27.06.2019 privind actualizarea H.C.L. Nr. 73/20.12.2013 privind aprobarea taxelor de utilizare temporara a salii de spectacol din Casa de Cultura si a Salii Multifunctionale din strada Livezi, nr.11 a.

 46. HOTĂRÂRE privind aprobarea regulamentului local privind procedura pentru înregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor supuse inregistrarii, la nivelul comunei Cornetu, judetul Ilfov.

 47. HOTĂRÂRE privind constatarea încetarii de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al comunei Cornetu, al domnului Achim Dumitru Madalin.

 48. HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului privind situatia gestionarii bunurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Cornetu, judetul Ilfov, pe anul 2018.

 49. HOTĂRÂRE privind stabilirea indemnizatiei lunare de care beneficiaza consilierii locali ai comunei Cornetu.

 50. HOTĂRÂRE privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cornetu pe trimestrul II al anului 2019.

 51. HOTĂRÂRE privind acordarea de mandat special in cadrul adunarii generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea integrata a deseurilor Ilfov (Asociatia).

 52. HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Colector evacuare exces ape pluviale in zona str. Rasaritului, Scolii si Aeroportului, comuna Cornetu, judet Ilfov”.

 53. HOTĂRÂRE privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a AGA ADTPBI si acordarea de mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov.

 54. HOTĂRÂRE privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractului pentru achizitia de fructe: mere in cadru Programului pentru Școli al României si a contractelor de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative.

 55. HOTĂRÂRE privind acordarea unei diplome de fidelitate si a unui premiu in suma de 1500 lei cuplurilor care implinesc 50 de ani de casatorie neintrerupta in anul 2019 si a căte 750 lei pentru pesoanele vaduve care in anul 2019 ar fi implinit 50 ani de casatorie sau peste 50 de ani si care nu s-au mai recasatorit.

 56. HOTĂRÂRE privind numirea reprezentantilor consiliului local in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale nr.1 Cornetu.

 57. HOTĂRÂRE privind numirea reprezentantului consiliului local in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei in Scoala Gimnaziala nr.1 Cornetu.

 58. HOTĂRÂRE privind asocierea U.A.T. Cornetu – consiliul local Cornetu cu judetul Ilfov – Consiliul Judetean Ilfov in vederea realizarii in comun a unor obiective de interes public.

 59. HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului de evaluare si tratare a riscurilor la sanatatea fizica-obiectiv primaria comunei Cornetu, sos. Alexandriei, nr.140, comuna Cornetu, judetul Ilfov.

 60. HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului de evaluare si tratare a riscurilor la sanatatea fizica-obiectiv Gradinita cu program normal nr.1, str. Crinului, nr.51 comuna Cornetu.

 61. HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului de evaluare si tratare a riscurilor la sanatatea fizica-obiectiv Gradinita cu program prelungit nr.2, str. Livezi nr.11 comuna Cornetu.

 62. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al comunei Cornetu, judetul Ilfov, pe anul 2019.

 63. HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov in vederea elaborarii si aprobarii studiului de oportunitate pentru stabilirea modalitatii de delegare si a documentatiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar e transport public de calatori catre operatorul regional ”S.C. Regio Serv Transport S.R.L.”.

 64. HOTĂRÂRE privind alegerea presedintelui de sedinta al consiliul local al comunei Cornetu, judetul Ilfov.

 65. HOTĂRÂRE pentru aprobarea protocolului privind accesul Politiei Locale a comunei Cornetu, judetul Ilfov la baze de date a Ministerului Afacerilor Interne.

 66. HOTĂRÂRE privind modificarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primarului si ale institutiilor si serviciilor publice de interes local.

 67. HOTĂRÂRE privind acordarea de mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov.

 68. HOTĂRÂRE privind aprobarea majorarii capitalului social al societatii Apa – Canal Ilfov S.A.

 69. HOTĂRÂRE privind aprobarea raportarilor contabile semestriale la 30.06.2019 ale S.C. ADP Cornetu Serv S.R.L.

 70. HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. Nr.8/28.02.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza P.T. La obiectivul de investitii “Extindere Sala Multifunctionala str.Livezi in comuna Cornetu “.

 71. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al comunei Cornetu, judetul Ilfov, pentru anul 2019.

 72. HOTĂRÂRE privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al consiliului local al comunei Cornetu, judetul Ilfov.

 73. HOTĂRÂRE privind aprobarea numarului burselor aferente semestrului I al anului scolar 2019-2020 pentru elevii din invatamăntul preuniversitar de stat.

 74. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul de investitie (functiunile) “Hangare, platforme avioane, servicii, birouri, amenajare circulaţii, parcaje, spaţii verzi, împrejmuire teren, racord utilităţi”.

 75. HOTĂRÂRE privind revocarea HCL nr. 70/30.09.2019 pentru modificarea HCLnr. 8/28.02.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza P.T. la obiectivul de investitii “Extindere Sala Multifunctionala str. Livezi în comuna Cornetu”.

 76. HOTĂRÂRE privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici faza P.T. + D.E. ai obiectivului de investitii “Extindere Sala Multifunctionala str. Livezi în comuna Cornetu”.

 77. HOTĂRÂRE privind aprobarea receptiei la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii “Modernizare str. Pinului in comuna Cornetu, judetul Ilfov”.

 78. HOTĂRÂRE privind aprobarea receptiei la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii: proiectare si executie: “Modernizare strada Garoafei” (sistem rutier, rigole, trotuare si spatii verzi) in comuna Cornetu, judet Ilfov.

 79. HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii “Extindere retea electrica de iluminat public – str. Rasaritului, in com. Cornetu, jud. Ilfov”.

 80. HOTĂRÂRE privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii privind anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al comunei Cornetu judetul Ilfov.

 81. HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii de retea scolara pentru anul scolar 2020- 2021 in comuna Cornetu, judetul Ilfov.

 82. HOTĂRÂRE privind acordarea de mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti- Ilfov.

 83. HOTĂRÂRE pentru modificarea si completarea h.c.l. Nr.73/31.10.2019 privind aprobarea numarului burselor aferente semestrului I al anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învațămăntul preuniversitar de stat.

 84. HOTĂRÂRE privind organizarea “Pomului de Crăciun ” în anul 2019.

 85. HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de deszăpezire pentru iarna 2019-2020.

 86. HOTĂRÂRE privind initierea procedurilor de expropriere a unor imobile proprietate privată care se află în coridorul de expropriere al obiectivului de interes public “Colector evacuare exces ape pluviale în zona str. Răsăritului, Școlii și Aeroportului, comuna Cornetu, județ Ilfov”.

 87. HOTĂRÂRE privind initierea elaborarii regulamentului de eliberare a acordului și a avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe teren aparținând domeniului public al comunei Cornetu și care afectează structura căilor de comunicații rutiere,străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum și spațiilor verzi.

 88. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor si a indicatorilor tehnico-economici in vederea asigurarii finantarii pentru realizarea obiectivul de investitii “Proiect de infrastructura si dezvoltare – amenajare teren degradat”.

 89. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al comunei Cornetu, judetul Ilfov, pentru anul 2019.

 90. HOTĂRÂRE privind alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local al comunei Cornetu, judetul Ilfov.

 91. HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020.

 92. HOTĂRÂRE privind stabilirea criteriilor si procedura de acordarea facilitatilor fiscale persoanelor fizice.

 93. HOTĂRÂRE privind acordarea de mandate speciale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov.

 94. HOTĂRÂRE privind acordarea de mandate speciale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov.

 95. HOTĂRÂRE pentru aprobarea regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea înregistrarii, de pe raza administrativ teritoriala comunei Cornetu, judetul Ilfov.

 96. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al comunei Cornetu, judetul Ilfov, pentru anul 2019.