Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotărâri de consiliu 2021

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea  acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Cornetu.

 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea  documentației tehnico-economice actualizate, faza Proiect tehnic, aferente activităților derulate de Comuna Cornetu pentru obiectivul “Gradinița cu program normal cu trei săli de grupa, Buda, Cornetu, județul Ilfov”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.52/14.08.2018, privind aprobarea proiectului “Construcții grădinițe regiunea București-Ilfov”, cod Mysmis 125074 și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Ministerul Educației Naționale – U.M.P.M.R.S.U. – lider de proiect și Comuna Cornetu – partener.

 3. HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbării temporare a destinației imobilului-clădire, proprietate publică a  comunei Cornetu, situat în Șos.Alexandriei nr.138,  în spațiu medical – centru de vaccinare împotriva COVID 19, pe perioada derulării campaniei de vaccinare.

 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învațământ de stat preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza comunei Cornetu, pentru anul școlar 2021-2022.

 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2021, repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de munca din familia beneficiară de ajutor social.

 6. HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Cornetu și ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al comunei Cornetu.

 7. HOTĂRÂRE privind indexarea tarifelor de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință și a terenurilor aferente pentru anul 2021.

 8. HOTĂRÂRE privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru “Introducerea în intravilan și reglementarea zonei în vederea construirii depozit, birouri și utilități”, a terenului amplasat în comuna Cornetu, Tarlaua 4, parcela 14/1, nr.cadastral 54595, 54597, cu suprafața de 7511 mp.

 9. HOTĂRÂRE privind însușirea raportului referitor la activitatea desfășurată de către asistenții personali în semestrul II al anului 2020.

 10. HOTĂRÂRE privind prelungirea aplicării pentru intervalul 1 ianuarie 2021 – 31 martie 2021 a procedurii de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare principale restante la 31.03.2020, inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza unității administrativ-teritoriale a comunei Cornetu, județul Ilfov, aprobata prin HCL nr.64/14.8.2020, în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.226/2020, privind unele măsuri fiscal bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

 11. HOTĂRÂRE privind aderarea comunei Cornetu, județul llfov,  la serviciul de audit public intern din cadrul Filialei Județene  Teleorman  a Asociației Comunelor din România și însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea  activității de audit intern.

 12. HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Cornetu, județul Ilfov.

 13. HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului referitor la analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru semestrul II al anului 2020 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități.

 14. HOTĂRÂRE privind desemnarea consilierilor locali membri ai Comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Cornetu.

 15. HOTĂRÂRE privind însușirea documentației cadastrale a unor imobile din proprietatea publică a comunei Cornetu, în vederea înscrierii în Cartea Funciara.

 16. HOTĂRÂRE privind însusirea documentației cadastrale a imobilului teren intravilan situat în satul Buda, Tarla 60, Parcela 81, județul Ilfov, și modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cornetu.

 17. HOTĂRÂRE privind aprobarea preluarii în proprietate și înscrierea în domeniul public al comunei Cornetu a bunului imobil strada Aleea Podișor, în suprafață de 710 mp, identificat cu număr cadastral 55728.

 18. HOTĂRÂRE privind actualizarea nomenclatorului stradal al comunei Cornetu prin includerea străzii Aleea Podișor, sat Buda, comuna Cornetu.

 19. HOTĂRÂRE privind acordarea de mandat special în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (Asociația)

 20. HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Cornetu pentru trimestrul IV al anului 2020.

 21. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru “Lotizare teren, amenajare circulații auto și pietonale, parcări, spații verzi, împrejmuire teren, racord utilități” amplasat în comuna Cornetu, sat Cornetu, De 15, Tarlaua 8, parcela 25/3, nr.cad.1702, cu suprafața de 4457 mp.

 22. HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local si de viceprimar al comunei Cornetu, al domnului Burcă Mihai-Florin.

 23. HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatetor inventarierli generale a elementelor de natura activelor, datorlilor şi capitalurilor proprii aflate în patrimoniul comunei Cornetu pe anul 2020 şi aprobarea casării bunurilor degradate, uzate fizic şi moral.

 24. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului teren intravilan, situat în satul Cornetu, Tarla 32, Parcelele 2137/1, 2138/1, județul Ilfov, în suprafață de 45 mp, cu destinația „Canal colector închis scurgere ape pluviale” și modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cornetu.

 25. HOTĂRÂRE privind abrogarea art.9 din Hotărârea Consiliului Local nr.19 din 29.03.2021, privind acordarea de mandat special în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea lntegrată a Deşeurilor Ilfov (Asociaţia).

 26. HOTĂRÂRE privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022.

 27. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al comunei Cornetu, județul Ilfov, pentru anul 2021.

 28. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al S.C. ADP CORNETU SERV S.R.L.

 29. HOTĂRÂRE privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Cornetu, a instituțiilor și serviciilor publice de interes local.

 30. HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului  Local al comunei Cornetu,județul Ilfov.

 31. HOTĂRÂRE privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov, în vederea elaborării unor documente, aprobării modalității de gestiune a serviciului de transport public local de călători, atribuirii directe a contractelor de delegare a gestiunii, și stabilirii prețurilor și tarifelor în condițiile legii speciale.

 32. HOTĂRÂRE privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov, în vederea aprobării și semnării unor documente.

 33. HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul  de concesionare a Serviciului Public de salubrizare al comunei Cornetu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.10/2008.

 34. HOTĂRÂRE privind actualizarea componenței Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodarire comunală, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, turism, servicii și comerț.

 35. HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Cornetu pentru trimestrul I al anului 2021.

 36. HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesionare a serviciului public  de salubritate al comunei Cornetu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.10/25.02.2008, cu modificările și completările ulterioare.

 37. HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanțului la 31.12.2020 al S.C. ADP CORNETU SERV SRL.

 38. HOTĂRÂRE privind alegerea viceprimarului comunei Cornetu, județul Ilfov.

 39. HOTĂRÂRE privind modificarea cuantumului taxei speciale de salubrizare în comuna Cornetu, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Cornetu nr.28/09.07.2015.

 40. HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorilor materiale cuprinse în H.C.L. nr.29/23.04.2021, privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Cornetu, a instituțiilor și serviciilor publice de interes local.