Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Prelucrarea datelor cu caracter personal

La data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE aplicabil oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii.
Primăria Cornetu, cu sediul în Şoseaua Alexandriei, Nr. 140, judeţul Ilfov, Cod Fiscal 4364470, telefon 021.468.92.20, email: primaria@primariacornetu.ro, prelucrează datele cu caracter personal necesare pentru a furniza servicii şi informaţii pentru contribuabili/cetăţeni/petenţi, pentru desfăşurarea activităţii specifice administraţiei publice şi pentru îndeplinirea obligaţiilor legale.
În funcţie de compartimentul căruia se adresează persoana vizată, colectăm următoarele categorii de date cu caracter personal ale persoanele vizate din exteriorul instituţiei:
• nume şi prenume, adresa, CNP, serie şi număr de buletin, date fiscale şi date bunuri imobile, numărul de telefon mobil, adresa de e-mail, date privind studiile şi profesia, imaginea, date privind infracţiuni, condamnări penale, cazier, originea etnică, date de sănătate, ale cetăţenilor şi ale angajaţilor;
• în cadrul partenerilor cu care avem colaborări pentru furnizarea de produse şi servicii, colectăm date cu caracter personal ale reprezentanţilor legali sau delegaţi, funcţia deţinută, telefon mobil, adresa de email.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Primăria Cornetu se întemeiază pe următoarele temeiuri legitime:
• prelucrările sunt necesare în vederea îndeplinirii unor obligaţii legale care revin operatorului, servesc interesului legitim şi/sau servesc interesului public, sunt necesare pentru executarea unui contract (în interesul persoanei vizate);
• consimţământ: atunci când prelucrarea nu are la bază o obligaţie legală sau nu decurge din îndeplinirea obligaţiilor legate de funizarea serviciilor noastre, numai în baza consimţământului persoanei vizate. Pentru exprimarea consimţământului, Primăria Cornetu pune la dispoziţia persoanei vizate formularul tip – cerere şi declaraţie privind exprimarea consimţământului de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Primăria Cornetu procesează date cu caracter personal în scopul desfăşurării activităţilor specifice instituţiei, şi anume:
• reprezentarea în faţa instanţelor de judecată;
• fond funciar;
• registrul agricol;
• relaţii cu publicul;
• arhivare;
• impuneri şi încasări taxe şi impozite;
• executare silită;
• plăţi;
• urbanism, cadastru, disciplina în construcţii;
• managementul proiectelor, monitorizare servicii publice, investiţii şi achiziţii publice;
• administrarea patrimoniului public sau privat, încheiere contracte;
• constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor;
• emitere autorizaţii/avize potrivit normelor legale;
• resurse umane;
• activităţi specifice în relaţiile cu învăţământul;
• tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor;
• stare civilă şi evidenţa persoanelor;
• activităţi de presă, cultură, sport, promovare turistică, audit;
• servicii administrative, precum şi orice alte activităţi specifice instituţiei ce derivă din alte acte normative.

Primăria Cornetu va stoca datele cu caracter personal necesare furnizării serviciilor publice conform obiectului de activitate, pentru a păstra legătura cu persoanele vizate şi pentru a se conforma obligaţiilor legale aplicabile. Datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea în acelaşi timp a cerinţelor legale în vigoare şi a interesului de protejare a drepturilor persoanelor vizate.

Primăria Cornetu procesează datele cu caracter personal ale contribuabililor, ale partenerilor comerciali, ale vizitatorilor sediului institutiei, ale persoanelor care accesează site-ul instituţiei sau comunică cu operatorul pe diverse canale de comunicare (email, fax, poştă, întâlniri, participare la evenimente etc.), angajaţi şi colaboratori, alte persoane fizice.
Datele cu caracter personal prelucrate de către operator sunt obţinute:
• în mod direct de la persoana vizată de prelucrare prin furnizarea datelor în cadrul întâlnirilor de la sediul instituţiei, telefonic, primirea de date pe email/fax, trimiterea de cereri şi completarea unor documente necesare furnizării serviciilor admnistraţiei publice locale, completarea unor formulare online, vizitarea sediului sau trimiterea de CV-uri pentru angajarea pe posturile vacante din cadrul instituţiei;
• în mod indirect, din alte surse: prin dezvăluiri făcute de alte instituţii (transfer de date), dezvăluiri efectuate în interesul dumneavoastră sau interes legitim, prin interogarea bazelor de date naţionale unde avem acces reglementat legislativ. Aceste categorii de informaţii pot cuprinde numele şi datele de identificare ale dumneavoastră, adresa de e-mail, alte informaţii despre dumneavoastră.

Persoana vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal poate exercita în orice moment următoarele drepturi:
• dreptul de a fi informată cu privire la perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal conform prevederilor legale, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor;
• dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal, dreptul la rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor; aceste drepturi pot fi exercitate prin completarea cererilor tip postate pe site-ul instituţiei şi înregistrarea acestora la sediul Primăriei Cornetu;
• dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului dat înainte de retragerea acestuia;
• dreptul de a depune plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere – Autoritatea Naţională pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal care v-au fost încălcate. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, poate fi contactată la adresa b-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, Bucureşti, România sau prin e-mail la anspdcp@dataprotection.ro;
• are posibilitatea de a contacta responsabilul cu protecţia datelor cu character personal ( DPO), prin transmiterea unei solicitări la adresa instituţiei din municipiul Oradea, Str. Padişului, Nr. 26, Judeţul Bihor, România sau la adresa de e-mail dpo@infomedpro.ro.

Prezentul material a fost întocmit în scopul informării persoanelor vizate de prelucrarea datelor prin postarea pe site-ul instituţiei cu privire la implementarea Regulamentului nr. 679/27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.


Responsabil cu Protecţia Datelor

Program de lucru: Luni – Joi: 8:30 – 17:00
Vineri: 8:30 – 17:00
Adresa de contact: Str. Padişului, Nr. 26, Oradea, Bihor, România
Telefon: 0359 190 904
Mobil: 0771 579 050
Email: dpo@infomedpro.ro
Web: www.infomedpro.ro