Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Comunicat

 Ordinul OSDSU nr. 6639 din 16.03.2021 prin care s-a instituit carantina zonală pentru comuna Cornetu:

Art.1 (1) Se instituie măsura de carantină zonală,  cu data de 16.03.2021, ora 22:00, pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 30.03.2021 ora 22:00 pentru comuna Cornetu, cu satele aparținătoare Cornetu și Buda, Județul Ilfov.
 Art.2 Este interzisă intrarea/ieșirea din zona carantinată prin alte zone și căi de acces în afara celor deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere;
 Art.3 Circulația și staționarea în spatii publice a persoanelor este interzisă, cu excepția MOTIVELOR bine justificate, prevăzute în prezentul ordin, pe baza Declarației pe proprie răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.
Art.4 Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona carantinată:
1. Identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zona carantinată și introducerea acestora în bazele de date dedicate;
2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. IEȘIREA PERSOANELOR DIN LOCUINȚĂ ESTE PERMISĂ DOAR PE BAZĂ DE DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE, LEGITIMAȚIE DE SERVICIU SAU ADEVERINȚĂ ELIBERATĂ DE ANGAJATOR, după caz.
3. În intervalul orar 06.00-22.00, în interiorul zonei carantinate, se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele EXCEPŢII:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/ gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/ domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale, pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani în intervalul orar 10.00-14.00, iar pentru persoanele cu vârsta sub 65 de ani, în intervalele orare 6.00-10.00, respectiv 14.00-20.00
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
d) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
e) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
g) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate;
j) participare la programe sau proceduri în centrele de tratament;
k) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor;
l) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi prevăzute de lege;
m) alte motive justificative precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
n) participarea la activități religioase;
o) deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează calatorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
p) deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS-CoV-2.
4. În intervalul orar 22.00 – 6.00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru următoarele motive prevăzute la pct.3 lit a), c), m) și o)
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
m) alte motive justificative precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
o) deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
5. În/din zona carantinată este permisă intrarea / ieșirea pentru:
a) transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și pentru aprovizionarea populației;
b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, veterinare, situațiilor de urgență, administrației publice locale, a asistenței și protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor;
c) persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;
d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea / însoțirea copiilor / membrilor de familie, îngrijirea unei / unui rude / afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
g) urgențe medicale.
6. PENTRU VERIFICAREA MOTIVULUI DEPLASĂRII ÎN INTERES PROFESIONAL, PERSOANELE SUNT OBLIGATE SĂ PREZINTE, LA CEREREA PERSONALULUI AUTORITĂŢILOR ABILITATE, LEGITIMAŢIA DE SERVICIU, ADEVERINŢA ELIBERATĂ DE ANGAJATOR SAU O DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE;
7. În interiorul LOCALITĂȚII SE INTERZICE CIRCULAȚIA PERSOANELOR ÎN GRUPURI PIETONALE MAI MARI DE 6 PERSOANE CARE NU APARȚIN ACELEIAȘI FAMILII , PRECUM ȘI FORMAREA UNOR ASEMENEA GRUPURI;
8. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, declarația pe propria răspundere, completată în prealabil.
9. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă NUMELE ŞI PRENUMELE, DATA NAŞTERII, ADRESA LOCUINŢEI/GOSPODĂRIEI/LOCULUI ACTIVITĂŢII PROFESIONALE, MOTIVUL DEPLASĂRII DINTRE CELE MENȚIONATE MAI SUS, DATA COMPLETĂRII ŞI SEMNĂTURA.
10. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurtilor de cult doar pentru persoanelel cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zonele carantinate cu respectarea regulilor de protecție sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art.45 și al art.71 alin (2) din Legea nr.66/2020;
11. Slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii) se pot oficia în lăcașurile de cult, cu participarea a maximum 20 de persoane (numărul ce include și persoanele care oficiază slujba religioasă);
12. Se pot oficia slujbele de înmormântare, cu participarea a maximum 8 persoane în interiorul lăcașului de cult, respectiv cu participarea a maximum 20 de persoane în exteriorul lăcașului de cult;
13. Se pot oficia evenimentele de stare civilă cu prezența a maximum 10 persoane în interiorul clădirii, iar în exterior cu participarea a maximum 20 de persoane, cu respectarea regulilor de protecție sanitară
Art.5 În zona carantinată se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru persoanele care se află în tranzit:
1. SE PERMITE TRANZITAREA LOCALITĂȚII CARANTINATE DE CĂTRE PERSOANELE CARE NU AU DOMICILIUL PE RAZA ACESTUIA, FIIND INTERZISĂ OPRIREA ÎN LOCALITATE;
Art. 6 În zona carantinată SE INTERZIC URMĂTOARELE ACTIVITĂȚI:
1. organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și deschise;
2. organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spații închise, cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă sau altele asemenea;
3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și exteriorul clădirilor, cu excepția activităților de preparare a hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;
4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, indiferent de locațiile amplasate, cu excepția celor care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri și lozuri, doar pentru activitatea de vânzare a acestora, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară; 5. Organizarea și desfășurarea adunărilor publice;
6. organizarea și desfășurarea activităților de tipul spectacolelor și/sau concertelor, activități culturale, științifice, artistice sau de divertisment în spații închise sau deschise;
7. toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective, care se desfășoară în spații închise sau deschise, inclusiv în sălile de fitness, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil.
8. organizarea piețelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor și a talciocurilor;
9. activitatea cu publicul a saloanelor de înfrumusețare (incluzând, dar fără a se limita la acestea), saloanelor de coafură, frizerii, cosmetică, manichiură, pedichiură, masaj, etc.
 Art. 7 (1) Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare și nealimentare în intervalul orar 22,00-6,00, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant care pot avea program non-stop.
(2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor/ supermagazinelor/hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanțare fizică.
(3) În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor astfel încât să se asigure 8 mp/persoană, cu respectarea normelor de distanțare.
(4) Operatorii economici au obligația de a afișa la loc vizibil, la intrarea în unitate, programul de funcționare, precum și restricțiile stabilite, inclusiv numărul maxim de persoane care pot avea acces simultan în interior.
(5) Agenții/Operatorii economici în domeniul comercializării produselor nealimentare de genul retailerilor de materiale de construcții și bricolaj își vor suspenda temporar activitatea, până la expirarea prevederilor prezentului ordin, în zilele de sâmbătă și duminică.
Art. 8 Operatorii economici care desfășoară activități de transport persoane și care tranzitează zonele carantinate vor putea efectua opriri în stațiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanțare fizică, stabilite prin ordinul comun al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, al ministrului afacerilor interne și al ministrului
sănătății, emis în temeiul art. 32-37 și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.
Art.9 Nu sunt permise activitățile care impun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, iar activitatea didactică se desfășoară exclusiv online.