Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ședinta Consiliului Local din data de 27.05.2021

  1. Depunere jurământ supleant.
  2. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodarire comunală, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, turism, servicii și comerț.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Cornetu pe trimestrul I al anului 2021.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesionare a serviciului public  de salubritate al comunei Cornetu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.10/25.02.2008, cu modificările și completările ulterioare.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului la 31.12.2020 al S.C. ADP CORNETU SERV SRL.
  6. Diverse

Ordinea de zi suplimentară propusă pentru ședința din data de 27.05.2021:

7. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Cornetu, județul Ilfov.
8. Proiect de hotărâre privind modificarea cuantumului taxei speciale de salubrizare în comuna Cornetu, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Cornetu nr.28/09.07.2015.
9. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale cuprinse în H.C.L. nr.29/23.04.2021, privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Cornetu, a instituțiilor și serviciilor publice de interes local.