Skip to content Skip to footer

Asistență și protecție socială

Telefon: 021-4689220 interior: 20

Telefon mobil: 0732.222.498

Email: asistentasociala@primariacornetu.ro

Serviciul protecţia copilului

Alocaţii de stat

Se acordă:

 • Conform legii 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii.
 • Hotărâre Guvern nr. 577/2008 privind aprobarea normelor de aplicare legii 61/1993, privind alocaţia de stat pentru copii şi reglementarea modalităţiilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii.

Condiţiile de acordare:

 1. copiii în vârstă de până la 18 ani;
 2. copiii care urmează una din formele de învăţământ prevăzute de lege beneficiază de alocaţie de stat pentru copii până la vârsta de 18 ani;
 3. copiii încadraţi în gradul I sau II de invaliditate precum şi copiii cu handicap beneficiază de alocaţie de stat până la împlinirea vârstei de 18 ani.
 4. tinerii în vârstă de peste 18 ani beneficiază de alocaţie de stat pentru copii până la terminarea cursurilor învăţământului liceal sau profesional organizate legii.
 5. tinerii de peste 18 ani care repetă anul şcolar nu beneficiază de alocaţie de stat, cu excepţia celor care repetă anul şcolar din motive de sănătate dovedite cu certificat medical.
 6. copiii cetăţenilor străini şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi în condiţiile legii, în România, dacă locuiesc împreună cu părinţii.

Sumele pot fi primite de:

 • unul dintre parinti pe baza acordului acestora;
 • In caz de neintelegere a parintilor, pe baza Autoritatii Tutelare , parintelui desemnat prin hotarare judecatoreasca;
 • Tutorelui, curatorului, persoanei careia i-a fost dat in plasament familial copilul sau incredintat spre crestere si educare in conditiile legii;
 • Titularului, dupa implinirea varstei de 14 ani, cu incuviintarea persoanei ce il reprezinta legal.

Acte necesare pentru întocmirea dosarelor de alocaţie de stat pentru copii:

 1. cerere tip pentru acordarea alocaţiei de stat Descarca – Cerere tip.
 2. actele de identitate ale reprezentantului legal şi a celuilalt părinte (copie şi original).
 3. certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită alocaţia de stat (copie şi original).
 4. după caz, declaraţie pe propria răspundere privind motivul întârzierii depunerii dosarului, în situaţia în care depăşeşte mai mult de 3 luni de la data naşterii copilului pentru care se solicită alocaţia de stat.
 5. după caz declaraţie pe propria răspundere prin care unul dintre părinţii renunţă în favoarea celuilalt, să ridice alocaţia de stat în calitate de reprezentant legal, în cazul în care părinţii copilului pentru care se solicită alocaţia de stat nu sunt căsătoriţi legal.
 6. după caz referat de anchetă socială, în cazul în care mama este minoră.
 7. dosar cu şină.

Notă:

Modalităţi de plată:
 • pe bază de cupon – mandat poştal transmis de către Agentia Judeteana Pentru Plati si Inspectie Sociala Ilfov;
 • pe bază de cont curent personal / cont de card deschis la următoarele bănci: B.C.R; B.R.D; Banca Transilvania; ProCredit Bank Volksbank si Alpha Bank; C.E.C numai cont de card.

CUANTUM:

 • 200 lei / lunar, pentru copii în vârstă de până la 2 ani / 3 ani în cazul copilului cu grad de handicap.
 • 84 lei pentru toţi copii peste această vârstă.

INDEMNIZATIA PENTRU CRESTEREA COPILULUI SI ALTE FORME DE SPRIJIN DESTINATE CRESTERII COPILULUI -Detalii-

Acte necesare:
1.COPIE BULETIN DE IDENTITATE -mama

2.COPIE BULETIN DE IDENTITATE – tata

3.COPIE CERTIFICAT DE NASTERE COPIL NOU NASCUT

4.COPIE CERTIFICATE DE NASTERE CEILALTI COPII

5.COPIE CERTIFICAT DE CASATORIE

6.CEREREA CATRE ANGAJATOR DE INTRARE IN CONCEDIUL DE CRESTERE A COPILULUI (copie conform cu originalul)

7.DECIZIA ANGAJATORULUI PRIN CARE SE SUSPENDA CONTRACTUL DE MUNCA ,PE PERIOADA CONCEDIULUI DE CRESTERE A COPILULUI(-ORIGINAL)

8.ADEVERINTA ANGAJATOR (TIP) (Descarca Adeverinta )

9.CERERE TIP(PRIMARIE) (Descarca Cerere Indemnizatie)

10.FISA FISCALA (ANGAJATOR-copie conform cu originalul)

11 BORDEROUL DE INAINTARE A FISEI FISCALE (ANGAJATOR-copie conform cu originalulul)

12.EXTRAS DE CONT DACA DORITI CA PLATA SA SE FACA IN CONT(COPIE)

13.ADEVERINTA DE LA MEDICUL DE FAMILIE DIN CARE SA REIASA CA MAMA A BENEFICIAT(sau nu) DE CONCEDIUL DE LAUZIE (valabil in cazul in care intra tatal in concediu de crestere a copilului)

14. DOSAR PLASTIC

15.ACTE NECESARE SUPLIMENTARE (in functie de caz)

Plata este efectuata de catre Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Judeteana Ilfov:
Str.Ion Campineanu,Nr.3A, Sector 1, Bucuresti
Tel: 021-256.96.92 ; 021-256.97.83/84 Email:ajps.ilfov@prestatiisociale.ro

Sumele se trimit acasa prin mandat postal.
pentru virarea indemnizaţiei in cont bancar, se va ataşa un extras de cont, cu semnătura şi ştampila băncii (BRD, BANCA TRANSILVANIA, PRO CREDIT BANK, si CEC).
Pentru a deschide fişiere in format PDF aveţi nevoie de un program specializat.

Alocaţie dublă pentru copiii cu handicap

Se acordă conform Legii 448/2006

Beneficiari:

 • Copiii cu handicap

Acte necesare:

 • Cerere tip;
 • Certificat medical eliberat de comisia de expertiză
 • Copie certificat de naștere sau buletin;
 • Dosar cu șina

În cazul în care copilul a beneficiat și în anii anteriori de alocație dublă, parinții se vor adresa cu actele menționate mai sus la registratura Agenției Județene de Prestații Sociale Ilfov.

CUANTUM – 84 lei.

Plata este efectuată de către Agenția Județeană de Prestații Sociale Ilfov:
Str.Ion Câmpineanu,nr.3A, Sector 1, București
Tel: 021-256.96.92 ; 021-256.87.83/84

Email:ajps.ilfov@prestatiisociale.ro

Sumele se trimit acasa prin mandat postal.

Serviciul protecţia persoanelor adulte

Protecţia persoanelor cu handicap

Scop: protectia persoanelor aflate in dificultate si vizeaza imbunatatirea includerii sociale a persoanelor vulnerabile.
Acte necesare efectuarii referatului pentru comisia de expertiza:

Cerere tip;
Talon pensie
Certificat medical de la medicul specialist
Buletin insotitor(copie+original)
Dosar cu sina
Acte necesare pentru dosarul asistentului personal ale persoanei cu gradul I de handicap:

Cerere tip
Buletin insotitor(copie+original)
Certificatul medical de la comisia de expertiza
Dosar cu sina
Plata este efectuata de catre Primaria Cornetu.
Şos. Alexandriei, nr. 140
Tel: 021-4689220

Acte necesare pentru dosarul persoanei cu gradul II de handicap

Cerere tip;
Talon pensie
Certificat medical de la comisia de expertiza;
Buletin (copie+original)
Dosar cu sina

Ajutoare de urgenţă

Acte necesare:

Cerere catre Primaria Cornetu
Ancheta sociala prin care se propune suma / obiectul in natura;
Plata este efectuata de catre Primaria Cornetu.
Şos. Alexandriei, nr. 140
Tel: 021-4689220

Ajutoare de încălzire

Se acorda conform Legii 416/2001

Beneficiari – familiile ale carei venituri se incadreaza in cuantumurile conform Legii.

Acte necesare:

 • Cerere tip (Cerere si Declaratie pe propria raspundere);
 • Pentru toti membrii familiei: actele de identitate (buletin/carte de identitate, iar pentru minorii sub 14 ani certificate de nastere), sau, dupa caz, livretul de familie (copie)
 • Dupa caz, pentru copiii aflati in intretinere, Hotararea definitiva de incuvinatere a adoptiei, de incredintare sau plasament familial al minorului (copie)
 • Dupa caz, pentru persoanele incadrate in munca, Adeverinte din care sa rezulte venitul net din ultima luna, realizat de persoana incadrata in munca (in original)
 • Dupa caz, pentru pensionari, Taloanele sau Adeverinte de pensie din ultima luna platita(in original)
 • Dupa caz, pentru persoanele fara venituri, Adeverinta eliberata de organul financiar teritorial Administratia Financiara Ilfov – Bragadiru,din care sa rezulte veniturile realizate de membrii familiei, eliberata cu cel mult 2 saptamani inainte de data depunerii dosarului la D.A.S.(in original)
 • Dupa caz, pentru copii/nepoti, ultimul Talon de alocatie de stat sau adeverinta de elev/student, eliberate recent, in care sa se mentioneze daca benefiziaza de bursa, tipul si cuantumul acesteia (in original)
 • Dupa caz, pentru someri, Talonul de plata al ajutorului de somaj reprezentand drepturile cuvenite pentru ultima luna completa (in original)
 • Orice alt act sau document considerat relevant pentru acordarea ajutorului de incalzire.
 • Ultima Factura de gaze (in original)
 • Dosar cu sina

Ajutor social

Acordarea ajutorului social, familiilor şi persoanelor singure, cetăţeni români, străini sau apatrizi, care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul comunei Cornetu, precum şi celor fără locuinţă aflate în situaţie de nevoie, care trăiesc în adăposturi improvizate.

Baza legislativă

 • Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G.R. nr.50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
 • H.G.R. nr.1193/24.11.2010 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
 • OUG nr.124/27.12.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială

Beneficiari

 • Familiile şi persoanele singure ale căror venituri se situează sub nivelul lunar al venitului minim garantat, stabilit prin ordonanţă de urgenţă, au dreptul la ajutor social.
 • Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelul venitului minim garantat şi venitul net lunar al familiei sau persoanei singure.
 • Cuantumul lunar al Venitului Minim Garantat (VMG) este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta ISR a carui valoare este stabilita prin lege la 500 LEI .
 • Nivelurile pentru VMG sunt urmatoarele:
 • Persoana singura = 0.25 x ISR = 125 lei
 • Familia formata din 2 persoane = 0.45 x ISR = 225 lei
 • Familia formata din 3 persoane = 0.63 x ISR = 313 lei
 • Familia formata din 4 persoane = 0.78 x ISR = 390 lei
 • Familia formata din 5 persoane = 0.93 x ISR = 462 lei
 • Pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, ajutorul social se mareste cu 0.062 x ISR = 31 lei.

Acte necesare

 • Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social; Descarca Cererea
 • Acte doveditoare privind componenţa familiei:
Pentru cetăţenii români
 • B.I. – buletin identitate
 • C.I. – carte de identitate
 • C.I.P – carte de identitate provizorie
Pentru cetăţenii străini sau apatrizi
 • C.I. – carnet de identitate
 • L.S.T. – legitimaţie de şedere temporară
 • D.I. – document de identitate
 • Certificate de naştere ale copiilor;
 • Certificat de căsătorie;
 • Certificat deces;
 • Hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial al minorului, mandatul poştal în care se specifică cuantumul alocaţiei de întreţinere primită de la Agenţia pentru Prestaţii Sociale a judetului Ilfov
 • Actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 • Actul din care rezulte că un membru al familiei urmează o formă de învăţământ la cursuri de zi;
 • Acte din care să rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, gr. I sau gr. II de invaliditate pentru persoanele aflate în întreţinere ;
 • Actul doveditor privind proprietatea, contract de închiriere locuinţă fond de stat sau chiriaş la proprietar + schiţa locuinţei;
 • În cazul divorţului cu copii încredinţaţi se va prezenta hotărârea judecătorească privind pensia de întreţinere;
 • Pentru a demonstra modul de gospodărire trebuie să prezinte declaraţie notarială din care să rezulte acest lucru;
 • Persoanele apte de muncă care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi vor prezenta dovada faptului că sunt în evidenţa Agenţiei Teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru încadrarea în muncă şi nu au refuzat nejustificat un loc de muncă oferit sau nu au refuzat participarea la un program de pregătire profesională
 • Certificat de rol fiscal
 • Certificat de venituri eliberat de Administraţia Finanţelor Publice din care să rezulte dacă realizează venituri din activităti pe cont propriu;
 • Adeverinţa de la Registrul Agricol din cadrul Primăriei Cornetu
 • În cazul persoanelor singure/familiilor care au resedinţa sau locuiesc fără forme legale pe raza orasului Cornetu, se va prezenta adeverinţă de la primarul localităţii de domiciliu din care să rezulte că nu beneficiază de ajutorul social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, certificat fiscal din care să rezulte cu ce bunuri (clădiri, terenuri ) figurează pe rol în localitatea respectivă, certificat de venituri din care să rezulte dacă obţine venituri din activităti pe cont propriu;
 • Certificat medical privind incapacitatea de muncă ( acolo unde este cazul);
 • Talon şomaj;
 • Talon alocaţie de stat pentru copil;
 • Adeverinţa de elev în care se va specifica dacă beneficiază de alocaţie de stat şi bursa (cuantumul);
 • Talon pensie + Decizie pensie;
 • Persoana inaptă de muncă trebuie să prezinte decizie pentru pierderea capacităţii de muncă (gradul I sau II invaliditate);
 • În cazul femeilor peste 60 ani si bărbaţii peste 65 ani care nu au nici un fel de pensie se va prezenta declaraţie notarială din care să rezulte aceasta;
 • Talon pensie de urmaş + decizie în cazul copiilor care au părinţi decedaţi;
 • În cazul salariaţilor adeverinţa eliberată de angajator în care se va specifica salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii de ajutor social;
 • În cazul persoanelor angajate pe bază de convenţie civilă de prestări servicii, adeverinţa eliberată de angajator cu salariul net realizat în luna anterioară.

Condiţii de acordare:

LISTA BUNURILOR CONSIDERATE DE STRICTĂ NECESITATE PENTRU NEVOILE UNEI FAMILII
LISTA BUNURILOR CARE NU SUNT CONSIDERATE DE STRICTĂ NECESITATE PENTRU NEVOILE FAMILIALE
CRITERII

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, precum şi celelalte acte doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate, se înregistrează la Compatimentul de Asistenta Sociala al Primariei Cornetu.

Pentru soluţionarea cererii privind acordarea ajutorului social, se va afectua ancheta socială la domiciliul său, după caz la reşedinţa solicitantului, ori la locul desemnat de solicitant în cazul celor fără locuinţă.

De asemenea, persoanele apte de muncă care solicită ajutorul social şi care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, au următoarele obligaţii:

 • să dovedească lunar, cu adeverinţă eliberată de Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă că: sunt înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă, nu au refuzat un loc de munca, nu au refuzat participarea la servicii pentru stimularea forţei de muncă, la servicii de formare profesioanală sau participarea la un program de pregătire profesională.
 • să presteze lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local.
 • să aibă achitate obligaţiile legale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, aferente anului anterior.

Acordarea sau, după caz, neacordarea dreptului la ajutor social se face prin dispoziţia scrisă a primarului.

Alocaţie pentru susţinerea familiei

Primirea şi înregistrarea cererilor pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei cetăţenilor români, străini sau apatrizi, care au domiciliul, reşedinţa sau trăiesc pe raza comunei Cornetu.

Baza legislativă

 • Legea nr.277/24.12.2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
 • H.G.R nr.38/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/24.12.2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
 • OUG nr.124/27.12.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială

Beneficiari

Familiile şi persoanele singure care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani, dacă acestea realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 370 lei.

Se consideră familie si bărbatul si femeia necăsătoriti, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc si gospodăresc împreună, dacă aceasta se consemnează in ancheta socială.

Acte necesare:

 • Livretul de familie eliberat de serviciul de stare civilă al primăriei de domiciliu;
 • Buletin de identitate, carte de identitate;
 • Certificat de căsătorie;
 • Certificat de deces (acolo unde este cazul);
 • Certificat de naştere pentru copiii până la 18 ani;
 • În cazul divorţului cu copii, se va prezenta hotărârea judecătorească în care se va face referire la încredinţarea minorului şi obligaţia legală de întreţinere;
 • Pentru copilul dat spre adopţie, se va prezenta hotărârea judecătorească de adopţie;
 • Pentru copilul dat în plasament familial sau încredinţat, se va prezenta hotărârea comisiei privind protecţia copilului;
 • În cazul în care pentru un copil s-a stabilit tutela sau curatela, se va prezenta dispoziţia primarului eliberată de serviciul autoritate tutelară;
 • Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească;
 • Hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, sau execută o pedeapsă privată de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
 • Hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;
 • Adeverinţa de elev;
 • Certificat de venituri eliberat de Administraţia Finanţelor Publice judeţul Ilfov, din care să rezulte dacă realizează venituri din activităţi pe cont propriu, şi declaraţie notarială pe propria răspundere- în cazul în care persoana nu este angajată şi nu realizează venituri;
 • Certificat de rol fiscal .
 • Adeverinţa de salariat, în care se va specifica salariul net din luna anterioară depunerii cererii;
 • Dovada indemnizaţie cu caracter permanent;
 • Talon şomaj, talon pensie (pentru toate categoriile de pensii);
 • Ultimul talon alocaţie de stat
 • În cazul persoanelor singure/familiilor care au resedinţa sau locuiesc fără forme legale pe raza comunei Cornetu, se va prezenta adeverinţă de la primarul localităţii de domiciliu din care să rezulte că nu beneficiază de alocaţie pentru susţinerea familiei conform Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, certificat fiscal din care să rezulte cu ce bunuri (clădiri, terenuri ) figurează pe rol în localitatea respectivă, certificat de venituri din care să rezulte dacă obţine venituri din activităti pe cont propriu;
 • Orice alte acte pentru dovedirea componenţei familiei şi veniturile realizate de membrii familiei;
 • Dosar cu şină.

Condiţii de acordare:

Cererea pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei, precum şi celelalte acte doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate, se înregistrează la Compartimentul Asistenţă Socială Cornetu, la sediul din Str. Sos.Alexandriei nr.140

Pentru soluţionarea cererii privind alocaţia pentru susţinerea familiei, se va efectua ancheta socială la locul unde solicitantul împreună cu familia sa locuieşte, ori la locul desemnat de solicitant în cazul celor fără locuinţă.

Stabilirea sau respingerea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei, se face prin dispoziţia scrisă a primarului, începând cu luna depunerii cererii.

În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei, se efectuează anchete sociale la interval de 12 luni sau ori de câte ori este nevoie.

Cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei:

Cuantumul alocaţiei este stabilit diferenţiat, în funcţie de veniturile familiei şi numărul de membri ai acesteia, fiind raportat la indicatorul social de referinţă –ISR, după cum urmează:

Pentru familia formată din soţ, soţie si copiii aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună:
 • în cazul în care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 200 lei, cuantumul lunar al alocaţiei este:
  • 0, 06 x ISR =30 lei pentru familia cu un copil;
  • 0, 12 x ISR =60 lei pentru familia cu 2 copii;
  • 0, 18 x ISR = 90 lei pentru familia cu 3 copii;
  • 0, 24 x ISR =120 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi;
 • în cazul in care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează între 201 lei si 370 lei, cuantumul lunar al alocaţiei este:
  • 0, 05 x ISR =25 lei pentru familia cu un copil;
  • 0, 1 x ISR = 50 lei pentru familia cu 2 copii;
  • 0, 15 x ISR =75 lei pentru familia cu 3 copii;
  • 0, 2 x ISR =100 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi;
Pentru familia monoparentală formată din persoana singură si copiii aflaţi în întreţinerea acesteia şi care locuiesc împreună cu aceasta:
 • în cazul în care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează pana la 200 lei, cuantumul lunar al alocaţiei este:
  • 0, 1 x ISR =50 lei pentru familia cu un copil;
  • 0, 2 x ISR =100 lei pentru familia cu 2 copii;
  • 0, 3 x ISR =150 lei pentru familia cu 3 copii;
  • 0, 4 x ISR =200 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi;
 • în cazul în care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează intre 201 lei si 370 lei, cuantumul alocaţiei este:
  • 0, 09 x ISR = 45 lei pentru familia cu un copil;
  • 0, 18 x ISR = 90 lei pentru familia cu 2 copii;
  • 0, 27 x ISR =135 lei pentru familia cu 3 copii;
  • 0, 36 x ISR =180 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi.

Familiile care au în întretinere copii de vârstă şcolară, beneficiază de alocaţie în condiţiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învatământ organizate potrivit legii, cu excepţia celor care le întrerup din motive medicale, şi nu înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare.

Pentru familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară cu handicap grav sau accentuat şi care nu frecventează o formă de învatamant, organizată în conditţile legii, alocaţia se acordă cu condiţa prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap şi a dovezii eliberate de direcţiile de asistenţă socială, prin care se atestă faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nicio formă de învătământ, prevazută de lege.