Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Urbanism

Nu sunt documente

1. Emiterea certificatului de urbanism

Acte necesare

cerere tip (model cerere emitere CU / model cerere prelungire CU);
plan de situație 1:500; 1:2000;
copie a actului de proprietate asupra terenului (titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, etc.);
copie cadastru și încheierea de intabulare a terenului în CF;
dovada plății taxei de eliberare a certificatului de urbanism;

2. Emiterea autorizației de construire

Acte necesare

cerere tip (model cerere emitere AC / model cerere prelungire AC);
copie legalizată a actului de proprietate asupra terenului;
copie fișa cadastrală și încheierea de intabulare a imobilului în CF;
copie certificat urbanism;
proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, inclusiv referatele de verificare (două exemplare);
dovada plații taxei de emitere a autorizației de construire;
declarația pe proprie răspundere că nu există litigii asupra imobilului;
dovada achitării taxelor legale la filiera OAR și de luare în evidență a proiectului pentru autorizare;
avizele și acordurile legale necesare, planurile anexe vizate de către emitent, nominalizate în certificatul de urbanism;
deviz estimativ al lucrării;
lista cu semnăturile proiectanților;
referate de verificare;
memoriu de arhitectură;
memoriu de rezistență;
memoriu tehnic de instalații;

3. Emiterea Autorizației de desfintare

Acte necesare

cerere tip;
certificatul de urbanism (copie);
copie legalizată a actului de proprietate asupra imobilului;
copii după fișa cadastrală și încheierea de intabulare a imobilului în CF;
declarație pe propria răspundere privind inexistența unor litigii asupra imobilului (construcție și teren);
certificat de atestare fiscala privind valoarea de impozitare a imobilului (copie);
avizele și acordurile pbtinute de solicitant, stabilite prin certificatul de urbanism (copie).
memoriu justificativ;
lista semnături proiectanți;
fotografii;
dovada plății taxei de emitere a autorizației de desființare (copie);
planuri de încadrare în zona 1:200, 1:1000;
releveul construcției ce urmează a fi desființată (scara 1:50 sau 1:100);
planuri fațade;
plan niveluri;
plan acoperiș;

4. Eliberarea procesului verbal de recepție a lucrării

Acte necesare

cerere;
copie autorizație construire;
memoriu tehnic de terminare a lucrărilor, semnat și ștampilat de arhitect (se menționează suprafețele);
copie anunț începere a lucrărilor;
copie balanță de verificare;
fotografii situație existentă;
planuri fațade vizate spre neschimbare;