Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Atribuții primar

ATRIBUȚII EXERCITATE ÎN CALITATE DE REPREZENTANT AL STATULUI

Primarul Comunei Cornetu îndeplinește o funcție de autoritate publică și va avea următoarele atribuții în calitate de reprezentant al statului:
• asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor si Ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare și acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ ale miniștrilor și ale celorlalți conducători ai autorităților administrației publice centrale, ale prefectului, precum și a hotărârilor consiliului județean, în condițiile legii;
• îndeplinește funcția de ofițer de stare civilă și de autoritate tutelară;
• îndeplinește atribuțiile ce-i revin potrivit actelor normative în vigoare privind organizarea și desfășurarea alegerilor, referendumului, recensământului, luarea măsurilor de protecție civilă, precum și a altor atribuții stabilite prin lege;
• asigură funcționarea serviciilor publice locale de profil.

ATRIBUȚII EXERCITATE ÎN CALITATE DE REPREZENTANT AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV – TERITORIALE

Primarul Comunei Cornetu va exercita direct în calitate de reprezentant al unității administrativ – teritoriale și conducător al aparatului de specialitate următoarele atribuții prevăzute de Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare:

ATRIBUȚII REFERITOARE LA RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL
• prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ – teritoriale;
• prezintă, la solicitarea consiliului local alte rapoarte și informări;
• elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ – teritoriale și le supune aprobării consiliului local;

ATRIBUȚII REFERITOARE LA BUGETUL LOCAL
• exercită funcția de ordonator principal de credite;
• întocmește proiectul bugetului local și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului local;
• inițiază, în condițiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi și emiterea de titluri de valoare în numele unității administrativ – teritoriale

ATRIBUȚII PRIVIND SERVICIILE PUBLICE ASIGURATE CETĂȚENILOR
• Primarul conduce serviciile publice locale;
• coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică de interes local;
• ia măsuri pentru organizarea executării și executarea în concret a activităților din domeniile prevăzute la art. 36 alin. 6 lit. “a” pct. 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, lit. “b” și lit. “c”;
• ia măsuri pentru asigurarea inventarierii bunurilor din patrimoniul public și privat al unității administrativ – teritoriale;
• numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum și pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor publice de interes local;
• asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora;
• emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competența sa prin lege sau alte acte normative;
• asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor.
Primarul Comunei Cornetu reprezintă unitatea administrativ – teritorială în relațiile cu alte autorități publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum și în justiție.