Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Comunicate, Știri

Programul privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla local

PROCEDURA privind participarea persoanelor fizice de pe raza comunei Cornetu, județul Ilfov la Programul de casare a autovehiculelor uzate, derulat în co-finanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu precum și procesul de înregistrare al acestora

CERERE privind înscrierea în Program
CONTRACT DE FINANŢARE

Comuna Cornetu a obținut o finanțare nerambursabilă de la Administraţia Fondului de Mediu pentru Programul privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla local, în valoare de 240 000 lei, echivalentul a 100 de autoturisme uzate. Stimulentul acordat beneficiarului pentru casarea și radierea unui autovehicul uzat care îndeplinește condițiile de casare este de 3000 de lei, din care 600 de lei sunt din fonduri proprii ale Primăriei Cornetu și 2400 de lei din finanțarea alocată de AFM.

Proprietarii de mașini uzate din Cornetu se pot înscrie prin intermediul aplicației informatice pusă la dispoziție de AFM, pe pagina www.afm.ro, până pe 31 august, ora 16.30 sau până la epuizarea bugetului alocat comunei noastre.

Condiții de înscriere a mașinilor în program. Este considerat eligibil autovehiculul care:
• este înregistrat în evidențele fiscale ale Primăriei Cornetu;
• la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricației, se consideră an de fabricație anul înmatriculării;
• are norma de poluare Euro 3 sau inferioară;
• conține componentele esențiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație.

Condiții pentru proprietarii persoane fizice
• Să aveți domiciliul sau reședința pe raza Primăriei Cornetu;
• Să nu aveți restanțe la plata taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local și cel de stat;
• Să nu aveți condamnări definitive pentru infracțiuni împotriva mediului;
• Să nu folosiți aceeași mașină pentru a obține alte finanțări din alte programe.
• Beneficiarul stimulentului de casare se angajează conform ghidului de finanațare că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.

Cei interesați au la dispoziție instrucțiuni pe site-ul AFM la următorul link: www.afm.ro/casare_auto_uzate.php

Informații despre crearea contului și modalitatea de înscriere/depunerea cererii:
1. Intră pe site-ul AFM, secțiunea https://www.afm.ro/casare_auto_uzate.php. Aici, dai click pe caseta verde „Creare conturi depunere dosare”. Intră pe Conectare și creează contul.
2. Conturile de utilizator ale persoanelor fizice trebuie create anterior înscrierii în aplicație. Dacă există un cont deja creat, acesta este valabil doar dacă a fost utilizat în cadrul unui program destinat persoanelor fizice (de exemplu, programul „Casa Verde Fotovoltaice 2023”). Astfel, dacă adresa de e-mail utilizată pentru crearea contului a fost folosită pentru depunerea unui dosar în calitate de persoană juridică, aceasta nu poate fi folosită.
3. În cadrul unui cont pot fi realizate înscrieri aferente unui singur CNP, iar o persoană fizică se poate înscrie o singură dată în aplicație.
4. Persoana fizică trebuie să domicilieze pe raza teritorială a primăriei unde se află în evidențele fiscale autovehiculul uzat, respectiv raza comunei Cornetu. Se va înscrie în aplicație doar în cazul în care primăria în raza căreia domiciliază se regăsește în lista AFM. Primăria Cornetu se află pe această listă, prin urmare locuitorii comunei noastre pot depune solicitări.
5. După crearea contului, cei interesați intră din nou pe site-ul https://www.afm.ro/programe_finantate.php, caută caseta verde „Casarea autovehiculelor uzate” și dau click pe „Depune dosare”, se conectează, apoi intră pe „Depune cerere”.
6. Selectează programul de finanțare pentru care doresc depunerea cererii, selectează apoi UAT-ul (Primăria Cornetu, în acest caz).
7. Își completează datele de identificare și seria de sașiu a mașinii uzate. Dacă au mai multe mașini de casat, trebuie să le adauge pe toate în aceeași cerere, apăsând butonul „+”.
8. După înscriere, AFM va transmite lista persoanelor fizice înscrise către primăriile participante în program. Abia din acel moment, solicitanții se vor adresa cu documentele Primăriei Cornetu.
9. După semnarea contractului de finanțare cu primăria, persoana fizică va casa și va radia din circulație și din evidența fiscală autovehiculul uzat și va beneficia de stimulentul pentru casare de 3.000 de lei (2400 lei alocați din Fondul de mediu și 600 lei susținuți din bugetul local)

Procedură privind participarea persoanelor fizice de pe raza comunei Cornetu, județul Ilfov la Programul de casare a autovehiculelor uzate, derulat în co-finanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu precum și procesul de înregistrare al acestora

CERERE privind înscrierea în Program
CONTRACT DE FINANŢARE

ANUNȚ privind prestarea serviciilor de salubrizare în comuna Cornetu, începând cu data de 1 august 2023

Pentru a continua prestarea serviciilor de salubrizare în comuna noastra REBU a solicitat începând cu 1 August 2023 următoarele tarife :
– populație: 25 lei cu TVA /persoană/lună deșeuri menajere și reciclabile;
– persoane juridice: 165 lei/mc cu TVA deșeuri menajere și 104 lei/mc cu TVA deșeuri reciclabile.

Având în vedere această situație, am fost nevoiți a lua decizia de încetare a colaborării și atribuirea unui nou contract de salubrizare către un alt operator, S.C. 3R GREEN S.R.L. la următoarele tarife:
🔘populație: 17,5 lei cu TVA/persoană/lună deșeuri menajere și reciclabile;
🔘persoane juridice: 154,7 lei/mc cu TVA deșeuri menajere, iar pentru reciclabile 53,55 lei/mc cu TVA numai dacă acestea doresc să încheie contract pentru colectarea reciclabilelor.

👉Pubelele pentru colectarea deșeurilor menajere rămân în posesia dumneavoastră, iar sacii pentru colectarea reciclabilelor vor fi distribuiți de către noul operator.

👉În perioada următoare urmează ca noul operator să încheie contracte cu toți utilizatorii (persoane fizice, asociații de locatari/ proprietari, persoane juridice). Contractul încheiat cu REBU pentru servicii de salubrizare nu mai este in vigoare, deoarece a încetat la 1 august 2023. În vederea colectării deșeurilor este necesară încheierea până la data de 31 august a unui nou contract de prestări servicii de salubritate cu societatea 3R Green SRL, pe o perioadă de 1 an. Acest contract poate fi încheiat atât on line (prin mesaj la email: office@3rgreen.ro, sau direct la agentul zonal, doamna Hilda tel: 0732 458 321. Pentru încheierea contractului on-line se transmit pe adresa menționată: cartea de identitate scanată a titularului contractului, numărul de persoane și adresa completa a punctului de colectare. Încheierea unui contract este obligatorie. Până la încheierea noului contract, deșeurile vor fi ridicate în continuare, conform programului.

👉 Colectarea celor două fracții (deșeuri menajere și reciclabile) se va face SEPARAT, chiar dacă se ridică în aceeași zi, după următorul PROGRAM PE STRĂZI

Anunț privind instituirea serviciului de permanenta la sediul Primariei comunei Cornetu in perioada 25 – 26.07.2023

Avand in vedere Ordinului Prefectului judetului Ilfov nr.271 din 24.07.2023, in scopul asigurarii starii de operativitate a capacitatii optime de interventie a autoritatii administratiei publice locale si a functionarii corespunzatoare a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, se instituie serviciul de permanenta la sediul Primariei comunei Cornetu, pe toata durata atentionarii meteorologice cod galben, cod portocaliu si cod rosu, respectiv in perioada 25.07.2023, ora 8.00 – 26.07.2023, ora 22.00, dupa cum urmeaza:
– 25.07.2023 – orele 8.00-22.00 – Iliuta Constantin – politist local, tel.0762219857
– 25.07.2023 – ora 22.00 – 26.07.2023 – ora 6.00 – Aldea Viorel – politist local, tel.0727729732
– 26.07.2023 – orele 6.00 – 22.00 – Iliuta Constantin – politist local.
Pentru orice solicitare, persoanele nominalizate vor putea fi gasite la sediul Politiei Locale din incinta Primariei comunei Cornetu, din Sos.Alexandriei nr.140, etaj 2.

Citește anunțul

ANUNȚ privind procedura de închiriere, prin licitație publică, a unui spațiu cu destinație de cabinet medical, amplasat în incinta Dispensarului Uman, comuna Cornetu, județul Ilfov

ANUNȚ Nr.18399/26.06.2023 
privind procedura de închiriere, prin licitație publică, a unui spațiu cu destinație de cabinet medical, amplasat în incinta Dispensarului Uman, comuna Cornetu, județul Ilfov

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă:
Comuna Cornetu, județul Ilfov
Adresa: Şos. Alexandriei nr. 140, loc. Cornetu, judeţul Ilfov, cod Postal 077070;
telefon: 021.4689220, fax: 021.4689020
e-mail: primaria@primariacornetu.ro
Adresa web: https://www.primariacornetu.ro
Cod de identificare fiscală: 4364470

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat;
2 (două) încăperi în suprafață totală de 24,93 mp, precum și cota indiviză de 40% ( respectiv 24,93 mp) din spațiile de folosință comună (săli de așteptare, grup sanitar, cameră sterilizare, hol, izolator, instalațiile aferente etc.)ale imobilului Dispensar Uman Cornetu , situat în comuna Cornetu, sat Cornetu, Șos.Alexandriei nr.140, județul Ilfov, aparținând domeniului public al comunei Cornetu, în vederea derulării exclusiv de activități medicale (medicină de familie și activități conexe), conform H.C.L. Comuna Cornetu nr.47/30.05.2023 și O.U.G. 57/03.07.2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini
3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, la sediul Comunei Cornetu sau descărcată de pe pagina instituției www.primariacornetu.ro – secțiunea Informații de interes public/Anunțuri de interes general (Supracoperta, FISA DE DATE, CAIET DE SARCINI, CONTRACT, Proces verbal predare-primire, FORMULARE)
3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment Analiză și Elaborare Documente Primar și Consiliul Local, comuna Cornetu, sat Cornetu, Șos.Alexandriei nr.140, județul Ilfov
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: gratuit
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 12/07/2023, ora 14.00

4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 19/07/2023, ora 10.00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Satul Cornetu, Șos.Alexandriei nr.140, comuna Cornetu, județul Ilfov – registratură
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: în două exemplare, un exemplar original și un exemplar copie, în două plicuri sigilate

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor19/07/2023, ora 12.00

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Ilfov, Oras Buftea, str. Știrbei Vodă nr. 24, județul Ilfov, telefon 021 312 2343, fax 021/312.23.51, email tr-ilfov@just.ro

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 27/06/2023

Supracoperta
FISA DE DATE
CAIET DE SARCINI
CONTRACT
Proces verbal predare-primire
FORMULARE

Sterilizări gratuite pentru animale de rasă comună (câini și pisici)

Consiliul Județean Ilfov, în colaborare cu Primaria Cornetu, desfășoară o campanie de sterilizări gratuite pentru animale de rasă comună (câini și pisici), cu stăpân. Recepția animalelor se va face dimineața la ora 7:30 în zilele de 4 și 11 iulie 2023, la Sala de sport de la Școala Gimnazială nr.1 din Șoseaua Alexandriei nr. 179. Pentru predarea înapoi a animalelor, în funcție de cum evoluează operațiile, stăpânii vor fi sunați cu o oră înainte de a ajunge echipa înapoi în Cornetu.
Important de știut:
👉 animalul nu trebuie hrănit cu 12 ore înainte de intervenția chirurgicală;
👉 operația este ușoară, animalul nu simte nimic, firele operației sunt resorbabile;
👉 veniți cu pisicile în cuști, sunt mai sensibile, se sperie mai ușor, e bine să fim precauți.

Proiectul „Ilfov zâmbește”

Proiectul „Ilfov zâmbește” începe și în comuna Cornetu.

Se acordă câte 3.000 de lei pensionarilor cu venituri mici, care doresc să își refacă dantura.


Actele necesare pentru a beneficia de acest sprijin se depun la Primăria Cornetu:

✅ cerere-tip (o primiți la primărie);
✅ dovada domiciliului sau a reședinței în comuna Cornetu;
✅ copie cupon de pensie;
✅ documente de la stomatolog pentru necesitatea unei lucrări dentare (fișă medicală, plan de tratament etc).

Condițiile de acordare:
👉 doamnele să aibă peste 63 de ani, iar domnii peste 65 de ani;
👉 domiciliul sau reședința în comuna Cornetu;
👉 pensie de maximum 1.200 de lei.

Cursuri gratuite adresate elevilor Școlii gimnaziale nr.1 din Cornetu

Consiliul Județean Ilfov, prin Centrul pentru Promovarea și Conservarea Culturii Ilfovene, în colaborare cu ISJ Ilfov-Școala gimnazială nr.1 Cornetu va organiza cursuri gratuite adresate elevilor cu potențial care doresc să studieze un instrument muzical specific folclorului (acordeon, nai, țambal, vioară etc.) sau vocal folclor.

Organizarea cursurilor pentru elevii școlii noastre se va face în grupe de minimum 5- 6 copii înscriși pentru instrument și minimum 10 înscriși pentru vocal. Până în prezent s-au înscris un număr de 38 elevi.

Acțiunea terestră combatere țânțari

Continuă acțiunea terestră din cadrul campaniei „Ilfov fără țânțari”, pentru combaterea insectelor de disconfort (țânțari adulți), începând cu ora 22:00, prin tratament terestru. Acțiunea are loc în baza protocolului de cooperare încheiat între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov și unitatea administrativ-teritorială Cornetu.
Responsabil din partea comunei noastre, care poate fi contactat în caz de necesitate este domnul ZAMFIR MIHAI 📞 0732 222 495

Anunț solicitare autorizație de mediu SC LIME DESIGN SRL

SC LIME DESIGN SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a autorizației de mediu pentru activitate.

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al activității pot fi consultate la sediul APM Ilfov, Aleea Lacul Morii nr.1, București, telefon 021 430 14 02 sau 0749 59 88 65, în zilele de luni-vineri.

Observațiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Ilfov.

Citește anunțul

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial